Health related topics

Gezondheid

Op deze pagina zie je aan gezondheid gerelateerde onderwerpen die kunnen bijdragen op om een aangename wijze oud te worden.

Gesundheit

Auf dieser Seite finden Sie gesundheitsbezogene Themen, die Ihnen helfen können, bequem alt zu werden.

Health

On this page you will find health-related topics that can contribute to getting old in a pleasant way.
STRAS

STRAS in NL/BE

Door de heersende corona crisis anno 2022 is er een hoop te doen rondom de volksgezondheid. Dit is iets waar de regering zich terecht zorgen om maakt en waar wij als mensen zelf ook zoveel mogelijk aan moeten veranderen. Naast dat we ons moeten beschermen tegen het gevaarlijke virus. Moeten we ons ook goed beschermen tegen gevaarlijke 5G straling. Mensen die denken dat alleen de corona een probleem is hebben het zeker niet bij het rechte eind. Ons lichaam wordt aan allerlei slechte zaken blootgesteld in deze consumptiemaatschappij. Wat te denken van al het vet en suiker dat we tegenwoordig zonder nadenken naar binnenwerken. Iedereen wijst naar de gezondheidszorg op het moment dat het fout gaat maar weigert de hand in eigen boezem te steken. 

De STRAS beschermt je tegen een hoop problemen door gevaarlijke straling af te weren. Het is niet zo dat het normaal is dat je zoveel aan deze levensgevaarlijke straling constant wordt blootgesteld. Wees je ervan bewust dat er een hoop dingen zijn die een slechte invloed hebben op je gezondheid. Het is niet onbelangrijk om te noemen dat je het heft gelukkig in eigen handen kunt nemen. Door gezonde bewuste keuzes te maken kun je een hoop zorgkosten voor jezelf voorkomen. Het is niet fijn als je in de medische molen terecht komt met een hoop problemen. Het moet voorop blijven staan dat je gezond en zonder problemen door het leven kan, althans met zo min mogelijk problemen. De STRAS kan je hierbij zeker helpen.

Het is goed om te zien dat de nieuwe generatie over het algemeen een stuk meer bezig is met zijn eigen gezondheid. Ze mogen zich dan af en toe flink uitleven in het weekend maar ze eten over het algemeen wel een stuk bewuster. Hierdoor voorkomen ze toekomstige problemen die hun lichaam moeten ondergaan. Oudere generaties feesten niet meer zo hard, maar eten over het algemeen ook een stuk minder bewust. Zij eten alleen wat ze kennen en experimenteren weinig met nieuwe gezonde gerechten. Door deze twee goede stukken van deze werelden samen te voegen kunnen beide generaties een stuk gezonder leven. De STRAS helpt mee om je beter in je vel te voelen en net die boost te geven om de dag op een lekkere manier door te komen.

Door het immuunsysteem te versterken kan men ervoor zorgen dat ze minder snel ziek worden. Ik vind het fijn om te merken dat steeds meer mensen hiermee bezig zijn. Laten we er ons van bewust zijn dat je deels zelf verantwoordelijk bent voor je immuunsysteem zolang je geen ziekte hebt. Mensen willen graag veranderen zolang het geen moeite kost, maar dat is lastig. De STRAS kan passief worden gebruikt om ervoor te zorgen dat je immuunsysteem aanzienlijk wordt verbeterd. Mensen onderschatten de waarde van een sterk immuunsysteem soms, maar gelukkig wordt deze groep steeds kleiner. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mensen als mogelijk beschermd door het leven gaan. Dit jaar hopen we weer zoveel mogelijk mensen te ondersteunen met de juiste bescherming tegen straling. 

Veel voorkomende zoektermen:

STRAS in DE

Aufgrund der vorherrschenden Korona-Krise im Jahr 2022 ist die Sorge um die öffentliche Gesundheit groß. Das ist etwas, worüber die Regierung zu Recht besorgt ist, und etwas, das wir selbst als Menschen so weit wie möglich ändern müssen. Wir schützen uns nicht nur vor dem gefährlichen Virus. Wir müssen uns auch vor gefährlicher 5G-Strahlung schützen. Wer glaubt, dass nur die Korona ein Problem darstellt, liegt definitiv falsch. Unser Körper ist in dieser Konsumgesellschaft allen möglichen negativen Einflüssen ausgesetzt. Was ist mit all dem Fett und Zucker, den wir unbedacht essen? Jeder zeigt auf das Gesundheitssystem, wenn etwas schief läuft, weigert sich aber, sein eigenes Gewissen zu prüfen. 

Der STRAS schützt Sie vor vielen Problemen, indem er gefährliche Strahlung abwehrt. Es ist nicht normal, ständig dieser lebensbedrohlichen Strahlung ausgesetzt zu sein. Seien Sie sich bewusst, dass es viele Dinge gibt, die einen schlechten Einfluss auf Ihre Gesundheit haben. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Sie die Dinge glücklicherweise selbst in die Hand nehmen können. Wenn Sie sich bewusst für eine gesunde Lebensweise entscheiden, können Sie eine Menge Gesundheitskosten für sich selbst vermeiden. Es ist nicht schön, wenn man mit einer Menge Probleme in der medizinischen Mühle landet. Die Hauptsache ist, dass Sie gesund und problemlos oder zumindest mit so wenig Problemen wie möglich durchs Leben gehen können. Der STRAS kann Ihnen dabei sicherlich helfen.

Es ist gut zu sehen, dass die neue Generation im Allgemeinen viel mehr auf ihre eigene Gesundheit achtet. Sie mögen sich am Wochenende gelegentlich etwas gönnen, aber im Allgemeinen essen sie sehr viel bewusster. Dies beugt künftigen Problemen vor, mit denen ihr Körper zu kämpfen hat. Ältere Generationen feiern nicht mehr so viel, aber sie essen im Allgemeinen auch viel weniger bewusst. Sie essen nur, was sie kennen, und experimentieren wenig mit neuen gesunden Gerichten. Wenn wir diese beiden guten Teile der Welt miteinander verbinden, können beide Generationen viel gesünder leben. Der STRAS hilft Ihnen, sich besser zu fühlen, und gibt Ihnen den nötigen Schub, um den Tag auf gesunde Weise zu überstehen.

Durch die Stärkung des Immunsystems kann man dafür sorgen, dass man weniger schnell krank wird. Ich freue mich, dass sich immer mehr Menschen mit diesem Thema beschäftigen. Machen wir uns bewusst, dass wir für unser Immunsystem mitverantwortlich sind, solange wir keine Krankheit haben. Die Menschen wollen sich ändern, solange es sie keine Mühe kostet, aber das ist schwierig. Der STRAS kann passiv eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass Ihr Immunsystem deutlich verbessert wird. Manchmal wird der Wert eines starken Immunsystems unterschätzt, aber glücklicherweise wird diese Gruppe immer kleiner. Wir wollen dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen geschützt durchs Leben gehen. In diesem Jahr hoffen wir, so vielen Menschen wie möglich mit dem richtigen Strahlenschutz helfen zu können. 

Allgemeine Suchbegriffe:

STRAS in USA

Because of the prevailing corona crisis in 2022, there is a lot of concern about public health. This is something that the government is rightly concerned about and something that we ourselves, as people, must change as much as possible. Besides protecting ourselves against the dangerous virus. We also need to protect ourselves against dangerous 5G radiation. People who think that only the corona is a problem are definitely wrong. Our bodies are exposed to all sorts of bad things in this consumer society. What about all the fat and sugar we eat without thinking? Everyone points to the health service when things go wrong, but refuses to look at their own conscience.

The STRAS protects you from a lot of problems by repelling dangerous radiation. It is not normal to be constantly exposed to this life-threatening radiation. Be aware that there are a lot of things that have a bad influence on your health. It is important to mention that you can fortunately take matters into your own hands. By making healthy conscious choices, you can prevent a lot of health care costs for yourself. It is not nice to end up in the medical mill with a lot of problems. The main thing is that you can go through life healthy and problem-free, or at least with as few problems as possible. The STRAS can certainly help you with this.

It is good to see that the new generation is generally much more concerned about its own health. They may occasionally indulge at the weekend, but they generally eat a lot more consciously. This prevents future problems that their bodies have to face. Older generations don’t party so hard any more, but they also generally eat a lot less consciously. They only eat what they know and experiment little with new healthy dishes. By combining these two good parts of the world, both generations can live a lot healthier. The STRAS helps you feel better about yourself and gives you just that little boost to get through the day in a healthy way.

By strengthening the immune system, one can ensure that they become ill less quickly. I am glad to see that more and more people are working on this. Let’s be aware that you are partly responsible for your immune system as long as you don’t have an illness. People want to change as long as it doesn’t cost them any effort, but that is difficult. The STRAS can be used passively to ensure that your immune system is significantly improved. People sometimes underestimate the value of a strong immune system, but fortunately this group is getting smaller. We want to ensure that as many people as possible go through life protected. This year we hope to support as many people as possible with the right protection from radiation.

Common keywords:

Luchtkwaliteit verbeteren met Martinsson

Meten is weten en dat geldt ook voor de uitgaande partikeltjes die worden uitgestoten of die rond gaan in een luchtventilatiesysteem. Martinsson is het adres waar u terecht kunt voor het meten en zuiveren van lucht.

Veel voorkomende zoektermen:
luchtkwaliteit
snifter